Masura/D1: M10/5C

Denumirea măsurii: Facilitarea utilizării surselor regenerabile de energie in scopul bioeconomiei

Tipul masurii: investitii, sprijin forfetar

Descrierea generala a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia si a contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele transversale si a complementarităţii cu alte masuri din SDL.

In ciuda faptului ca o mare parte din teritoriul GAL este acoperita de păduri, calitatea aerului este in continua deteriorare, in special datorita sistemelor de încălzire care degaja o mare cantitate de noxe in aer. Calitatea aerului influentea si biodiversitatea, care reprezintă una dintre cele mai mari comori ale zonei. Pe langa impactul negative asupra aerului utlizarea combustibililor fosili si in special a lemnului conduce la o scădere a suprafeţelor împădurite si sine qua non a deteriorare a bioclimatulul

Problemele legate de schimbarea climatica si de diminuarea suprafeţei împădurite se resimt si in teritoriu GAL in special prin inundaţii. Inundaţiile in microregiunea studiata au devenit frecvente si abundente.

Unul dintre obiectivele strategiei este diminuarea impactului pe care il are schimbarea climatica asupra zonei. Prin strategie se propun masuri care corobiorate pot conduce la o diminuare a efectelor negative pe care le are degradarea calitatii aerului si solului asupra bidiversitatii si asupra vieţii locuitorilor.

Prin măsură M10 se propune facilitarea utilizării surselor regenerabile de energie de operatorii economici din teritoriul studiat. Astfel prin măsură se încurajează achiziţionarea de sisteme de panouri fotovoltaîce care sa substitute si/sau sa diminueze cantitatea de noxe emisa de către sistemele clasice de incalzire ( centrale termice care utilizează combustibil solid sau lichid). Prin aceasta acţiune beneficiarii vor obţine si un alt beneficiu, si anume diminuarea semnificativa a costurilor cu încălzirea si/sau producerea de apa calda, in acest fel măsură contribuind la creşterea eficientei întreprinzătorilor locali.

O mai mare utilizare a resurselor regenerabile si surselor alternative de energie nu mai este doar o opţiune, ci o necesitate. Trebuie să impulsionăm tranziţia de la o societate bazată pe combustibili fosili la o societate bazată pe soluţii ecologice, având ca motor cercetarea şi inovarea. Această tranziţie este benefică pentru mediul nostru înconjurător, pentru securitatea noastră alimentară şi energetică.

Obiective de dezvoltare rurala:

Măsură contribuie la următoarele obiective de dezvoltare rurala in conformitate cu Reg. (UE) nr. 1305/2013, art.4:

  • asigurarea gestionarii durabile a resurselor natural, „ combatere, schimba®,

Obiective specifice ale măsurii:

  • facilitarea accesului la resurse energetice nepoluante, prietenoase cu mediul
  • scăderea impactului negative asupra calitatii aerului pe care il au sistemele clasice de in calzi re
  • scăderea costurilor de funcţionare pentru intreprinzatorii locali si intrinsic creşterea eficientei acestora.
  • stimularea mediului de afaceri din spaţiul rural prin exemple de buna practica in ceea ce priveşte utilizarea surselor de energie alternative.

Măsură contribuie la priorităţile prevăzute la art.5 din Reg.(UE) nr. 1305/2013, respectiv “promovarea utilizării eficiente a resurselor si sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii reduse de carbon si rezidenta la schimbările climatice in sectoarele agricol, alimentar si silvic” (P5).

Măsură corespunde obiectivelor art.25 din Reg.(UE) nr. 1305/2013

Măsură contribuie la Domeniul de intervenitie 5C: “Facilitarea furnizării si a utilizării surselor regenerabile de energie, a subproduselor, a deşeurilor si aaltormaterii prime nealimentare, in scopul bioeconomiei”.

Nr. Ctr. Tip Document Nume Document Limba Dimensiune Observatii Data Publicare Descarcare
2 Ghidul Solicitantului RO 984 kb nou 26.02.2020 Descarca
1 Anexe RO 4 mb nou 26.02.2020 Descarca