Masura/D1: M8/6B

Denumirea măsurii: Sa cunoaştem, sa conservam si sa protejam satul tradiţional

Tipul Masurii: Servicii si Sprijin Forfetar

Descrierea generala a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia si a contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele transversale si a complementarităţii cu alte masuri din SDL.

“Folclorul este cartea de identitate a neamului”. Elementele de cultura si tradiţiile populare transmit valori si creeaza punţi de legătură intre generaţii. Scopul acestei masuri este familiarizarea copiilor cu tradiţii păstrate de-a lungul timpului pe aceste meleaguri de către oamenii acestor locuri si cultivarea respectului fata de tradiţiile culturale si obiceiurile locului. Cultivarea dragostei şi respectului pentru tradiţiile, obiceiurile şi folclorul local, atragerea copiilor în organizarea de activităţi cu caracter extracurricular, conducând la lărgirea şi îmbogăţirea orizontului de cunoaştere a acestora.

Tradiţia inseamna mai mult decât o simpla parte a istoriei.Educaţia in spiritul preţuirii culturii locale, a respectului pentru creaţia înaintaşilor, pentru civilizaţia materiala a satului si familiei trebuie sa devină parte integranta a procesului de îmbinare a tradiţiilor si culturii din scoli si familie.

Scopul selectării acestei masuri in cadrul SDL este sprijinirea acţiunilor pentru protejarea si conservarea atat a culturii si tradiţiilor, cat si promovarea obiectivelor tradiţionale din teritoriul studiat Justificarea intervenţiei rezida din nevoia de diversificare a activitatilor in teritoriul studiat, ţinând cont de faptul ca pentru o dezvoltare durabila a teritoriului GAL, in domeniul turismului este necesara o evidenţiere a obiectivelor turistice, naturale cat si culturale deţinute in teritoriu.

Satul tradiţional necesita o conştientizare si o promovare atat pe teritoriul Gal cat si pe teritoriul naţional si internaţional.

Prin măsură propusa se urmăreşte de asemenea încurajarea si susţinerea păstrării anumitor meşteşuguri tradiţionale (pielărie, fielarie, olărit etc), cat si a numitor elemente arhitecturale releventa pentru zona (exemple porţi tradiţionale, corlate, cunii, etc)

Un alt aspect urmărit prin măsură este cel al reabilitării si/sau promovării “pivniţelor de pe deal de la viile Balanestilor si Godinestilor”, care pot devine veritabile obiective turistice .

Obiective de dezvoltare rurala:

Măsură contribuie la următoarele obiective de dezvoltare rurala in conformitate cu Reg. (UE) nr.1305/2013, art.4:

  • obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor si comunităţilor rurale, inclusiv crearea si menţinerea locurilor de munca.

Obiective specifice ale măsurii:

  • promovarea microregiunii studiate si a tradiţiilor si obiceiurilor din teritoriul GAL Gilort
  • cultivarea dragostei şi respectului pentru tradiţiile, obiceiurile şi folclorul local
  • protejarea si conservarea atat a culturii si tradiţiilor, cat si promovarea obiectivelor tradiţionale din “satul de sub munte”
  • incurajarea si susţinerea păstrării anumitor meşteşuguri tradiţionale (pielărie, fielarie, olărit etc), cat si a numitor elemente arhitecturale releventa pentru zona (exemple porţi tradiţionale, corlate, cunii etc)
  • reabilitării si/sau promovării “pivniţelor de pe deal”