Masura/D1: M7/3A

iDenumirea măsurii: Sprijin pentru imbunatatirea competitivităţii prin intermediul schemelor de calitate in domeniul prelucrării si marketingul produselor agricole si pomicole

Tipul masurii: investitii

Descrierea generala a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia si a contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele transversale si a complementarităţii cu alte masuri din SDL.

Scopul selectării acestei masuri in cadrul SDL este sprijinirea investiţiilor in unităţile de procesare pentru asigurarea desfacerii produselor agricole si pomicole obţinute in exploatatiile agricole si pomicole din teritoriul GAL . Justificarea intervenţiei rezida din nevoia de sprijinire a acelor fermieri care deţin exploataţii agricole in microregiunea studiata in scopul creşterii viabilităţii fermelor si a competitivităţii acelor tipuri de agricultura pentru care s-a constatat interes din partea membrilor comunităţii locale. Prin măsură propusa se urmăreşte de asemenea crearea de noi locuri de munca . In urma analizei diagnostic a teritoriului s-a constatat ca una dintre problemele majore in teritoriu este cea legata de valorificarea producţie agricole, problema care nu poate fi neglijata, agricultura este domeniul economic in care este angreanat procentul cel mai pare din populaţia active.

Sprijinul acordat prin aceasta măsură va contribui la înfiinţarea a noi unitati de procesare in teritoriul GAL Parang prin intermediul carora fermierii din microregiune isi vor putea desface mai repede si mai bine producţia, fiind încurajate in acelaşi timp spre investiţii care sa le creasca producţia si productivitatea. Sprijinul contribuie de asemenea la creşterea numărului de locuri de munca. Un alt aspect vizat de măsură este cel al schemelor de calitate, ajutorul financiar nerambursabil putând servi pentru acoperirea cheltuielor legate de certificarea produselor ecologice si/sau utilizarea menţiunii “produs montan” si/sau înregistrarea unui produs tradiţional Obiective de dezvoltare rurala:

Măsură contribuie la următoarele obiective de dezvoltare rurala in conformitate cu Reg. (UE) nr. 1305/2013, art.4:

  • favorizarea competitivităţii agriculturii;
  • obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor si comunităţilor rurale, inclusiv crearea si menţinerea locurilor de munca

Obiective specifice ale măsurii:

  • înfiinţarea de noi unitati de procesare a produselor agricole si agroalimentare
  • creşterea gradului de valorificare a producţiei agricole din zona
  • înfiinţarea de noi locuri de munca
  • înregistrarea de produse ecologice si/sau tradiţionale
  • utilizarea menţiunii “produs montan” pentru cat mai multe produse obţinute in teritoriul GAL Parang
  • creşterea valorii adaugate a produselor agricole

Măsură corespunde obiectivelor art. 16 si 17 din Reg.(UE) nr. 1305/2013 Măsură contribuie la Domeniul de întervenitie 3A): “Imbunatatirea competitivităţii producătorilor primary printr-o mai buna integrarea a acestora in lanţul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al creşterii valorii adaugate a produselor agricole, al promovării pe pieţele locale si in cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor si organizaţiilor de producători si organizaţiilor interprofesionale”.

Nr. Ctr. Tip Document Nume Document Limba Dimensiune Observatii Data Publicare Descarcare
05 Ghidul Solicitantului RO 249 kb nou 16.09.2019 Descarca
04 Anexe RO 1246 kb nou 16.09.2019 Descarca
03 Ghidul Solicitantului RO 249 kb arhivat 20.06.2018 Descarca
02 Anexe RO 1246 kb arhivat 20.06.2018 Descarca
01 Ghidul Solicitantului RO 231 kb arhivat 01.04.2017 Descarca