Masura/D1: M11/3A

Denumirea măsurii: Investiții în unități de depozitare și procesare a produselor agricole în scopul valorificării superioare a producției din exploatațiile agricole

Scopul selectării acestei măsuri în cadrul SDL

Scopul selectării acestei măsuri în cadrul SDL este sprijinirea investițiilor pentru creșterea competitivității exploatațiilor agricole print-o mai bună organizare și creare de premise pentru o valorificare a producției superioară . Justificarea intervenției rezidă din nevoia de sprijinire a acelor fermieri care dețin exploatații agricole în microregiunea studiată în scopul creșterii viabilității fermelor și a competitivității acelor tipuri de agricultură pentru care s-a constatat interes din partea membrilor comunității locale și în acord cu cererea de materie primă pentru unitățile de procesare din teritoriul GAL (existente sau propuse a se înființa în urma implementării prezentei Strategii). În urma analizei diagnostic a teritoriului s-a constatat că fermele au dimensiuni în general mici și că este nevoie de o măsură care să asigure dezvoltarea acestui sector prin organizarea în forme asociative care să permită o valorificare și promovare superioară în coroborare cu creșterea calificării capitalului uman angajat în acest sector și prin dotarea și modernizarea fermelor (acestea din urmă fiind acoperite de măsurile M3 – “Sprijin pentru dezvoltare competențe de specialitate, competențe complementare și dezvoltare comunitară”, M5 – “Sprijin pentru dezvoltarea durabilă a exploatațiilor agricole”). Prin măsura propusă se urmărește orientarea către piață a unui număr cât mai mare de fermieri, în scopul asigurării unei dezvoltări durabile a teritoriului studiat. Una dintre problemele majore ale fermierilor din zonă fiind valorificarea producției, fie datorită faptului că o cantitate mică de produs nu generează o oportunitate de desfacere către retaileri și unități de procesare, fie faptului că în lipsa constituirii într-o formă juridică care să permită comercializarea producției în baza unor documente fiscale fermierii nu reprezintă o variantă de aprovizionare pentru mulți agenți economici.
Prin constituirea într-o formă asociativă de tip cooperativă agricolă membri – fermieri își sporesc posibilitățile de finanțare pentru proiecte finanțate prin programe naționale și europene, care să acopere nevoi de echipare cu utilaje agricole performante.
Cooperativele agricole contribuie la dezvoltarea rurală prin crearea de noi locuri demuncă și angajarea tinerilor într-o formă de activitate organizată.

Obiective de dezvoltare rurală:

Măsura contribuie la următoarele obiective de dezvoltare rurală în conformitate cu Reg. (UE) nr.1305/2013, art.4:
– favorizarea competitivității agriculturii;
– obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea locurilor de muncă.

Obiective specifice ale măsurii:

Asigurarea de servicii de asistenţă pentru dezvoltarea de structuri asociative ale micilor fermieri cu funcții de producție, procesare, depozitare, marketing, vânzare, acces la capital și la inovație astfel încât aceştia să pătrundă mai uşor pe piaţă şi în cadrul circuitelor scurte alimentare.
Măsura contribuie la prioritatea
P3 – Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv a sectoarelor de prelucrare şi comercializare a produselor agricole, a bunăstării animalelor şi a gestionării riscurilor în agricultură.
Măsura corespunde obiectivelor art.35 din Reg. (UE) nr. 1305/2013
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 3A: “Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul agroalimentar prin intermediul creșterii valorii adăugate a produselor agricole, al promovării pe piețele locale și în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor și organizațiilor de producători și al organizațiilor interprofesionale”.
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: Inovare

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:
Astfel măsura M11 este complementară cu alte măsuri din strategia de dezvoltare propusă, respectiv măsurile M5/2A – “Sprijin pentru dezvoltarea durabilă a exploatațiilor agricole” , M6/6A – „Sprijin pentru dezvoltare și înființare activități non-agricole”, M7/3A – “Sprijin pentru îmbunătățirea competitivității prin intermediul schemelor de calitate in domeniul prelucrării si marketingul produselor agricole si pomicole”

Sinergia cu alte măsuri din SDL:
Măsura este sinergica cu măsura M7/3A, contribuind împreuna la prioritatea P3.

Valoarea adăugată a măsurii
Prin această măsură se vor finanța proiecte care aduc plus-valoare teritoriului, prin criteriile de selecție propuse fiind susținute cu prioritate acele sectoare agricole care dovedesc potențial de creștere în zonă, potențial raportat la interesul membrilor comunității locale.
Măsura M11 ține cont de analiza diagnostic a teritoriului, în cadrul căreia au fost identificate nevoi pe care această măsură le acoperă.
Unul dintre principalele motive pentru care nu există cooperative agricole în zonă este lipsa posibilităților materiale ale potențialilor membrii cooperatori pentru acoperirea cheltuielilor cu asistența juridică pentru înființare, taxe ONRC și costurile de funcționare ( chirii, asigurare utilități, salarii).
Solicitant pentru această măsură va fi un parteneriat fără personalitate juridică, venind astfel în sprijinul fermierilor.

Nr. Ctr. Tip Document Nume Document Limba Dimensiune Observatii Data Publicare Descarcare
2 Ghidul Solicitantului RO 984 kb nou 21.05.2019 Descarca
1 Anexe RO 4 mb nou 21.05.2019 Descarca