SubMasura 19.1 2023 Sprijin Pregatitor

Animarea teritoriului si elaborarea strategiei de dezvoltare locala 2023-2027 a asociatiei GAL „Parangul Mare”

 • Informari parteneri

  Informari parteneri cu privire la SubMasura 19.1 2023 Sprijin Pregatitor aferenta proiectului „Animarea teritoriului si elaborarea strategiei de dezvoltare locala 2023-2027 a asociatiei GAL Parangul Mare”
  mai multe informatii

 • Informatii generale

  Informatii generale cu privire la SubMasura 19.1 2023 Sprijin Pregatitor aferenta proiectului „Animarea teritoriului si elaborarea strategiei de dezvoltare locala 2023-2027 a asociatiei GAL Parangul Mare”
  mai multe informatii

Stadiu proiect: in derulare

Valoare proiect: 24 294,95 euro

Decizia de finantare: D19100000012342000028

Obiectivul proiectului:

Asociatia GAL ,,Parâng” este, de 10 ani, un vector eficient de dezvoltare planificata a zonei territorial administrative pe care o deserveste, cu o notorietate locala pozitiva deosebita. Prin activitatile desfasurate in teritoriu pe parcursul elaborarii si implementarii Strategiilor de Devoltare Locale din cele doua perioade de programare parcurse, s-a constientizat, la nivelul teritoriului faptul ca dezvoltarea comunităţilor locale nu se poate realiza in mod real fără o implicare activă a cetăenilor în procesul de consultare si de luare a deciziilor, in cadrul unui parteneriat amplu care să reunească reprezentanţi ai sectoarelor public, privat şi societăţii civile din teritoriul stabilit. Printr-un efort comun al organizatiilor implicate, Parteneriatul isi asuma să identifice punctele slabe si tari si să stabilească priorităţile teritoriului, să implementeze actiunile corespunzătoare şi apoi să împartaseasca experienta si bunele practici cu alte structuri parteneriale similare.

Comunitatilele partenere din Asociația Gal ,,Parângul Mare” au activitati comune de mai muli ani. Aceste activitatile se referă la instruire, facilitare de procese participative de planificare strategică si animare a dezvoltării locale. Începutul a fost făcut prin elaborarea si implementarea de Strategii locale de dezvoltare comunitara ale fiecarei localitati membre din 2005 si pana in prezent. Experienta dobandita cu aceasta abordare a facilitat identificarea necesitatii consolidarii relatiilor deja existente dintre localitatiile învecinate, intrucat, in urma analizei strategiilor de dezvoltare locala elaborate de fiecare dintre acestea s-au regasit o serie importanta de similaritati, care au condus la enuntarea necesitatii de actiune comuna in vederea dezvoltarii la nivel microregional si implicit local. Lansarea Masurii LEADER in cadrul PNDR a constituit o oportunitate de actiune comuna a localitatilor din nordul judeţului Gorj, realizandu-se un parteneriat extins la nivelul a 10 localitati din acest areal geografic care au decis să se uneasca in cadrul unei structuri de tip GAL. Asociatia Grupul de Actiune Locala PARÂNG a generat o masă critică din punct de vedere al resurselor umane, financiare si economice pentru sustinerea de strategii viabile, bazate pe relatiile istorice dintre localitatile implicate. Rezultatele implementarii Strategiei de Dezvoltare Locala a avut un impact deosebit in comunitate, cu contributii elocvente in dezvoltarea sectoarelor economice, sociale, culturale, crearea de locuri de munca, dezvoltarea serviciilor publice si infrastructurii locale si reducerea disparitatilor urban/rural.

Anul 2023 aduce alaturi un numar de 11 localitati in noul parteneriat care va extinde colaborarea la nivel teritorial in vederea unei dezvoltari unitare si coerente, pentru o valorificare superioara a resurselor locale, materiale si umane si cresterea nivelului de trai.

Activitatile proiectului:

Activitatea 1. Organizarea unei Caravane cu intalniri in fiecare dintre localitatile membre ale parteneriatului – vor constitui o prima etapa de dialog in cadrul careia vom prezenta programul LEADER si vom initia:

 • identificarea in comunitate a problemelor si nevoilor reale, a elementelor care vor fi integrate in realizarea analizelor teritoriului,
 • dezbateri privind solutiile propuse, resursele necesare si factorii care pot fi implicati in aplicarea lor,
 • analiza modului in care oportunitatile oferite de programul LEADER pot veni in sprijinul comunitatii,
 • identificarea de organizatii/persoane care vor contribui in mod direct la etapele de elaborare a SDL in fazele viitoare (focus-grupuri, intalniri, conferinte).

Actiunile locale ale Caravanei se vor desfasura in locatii puse la dispozitie de partenerii publici, vor fi actiuni deschise, anuntate prin afisaj in locuri publice, vor avea un numar de minim 15 participanti/eveniment. Rezultatele intalnirilor vor fi consemnate in Procese verbale distincte pentru fiecare localitate. Vor fi diseminate, cu ajutorul partenerilor GAL, un numar de 500 pliante de promovare, 250 mape personalizate in cele 11 localitati membre.

Vom aborda aceasta maniera de actiune intrucat comunitatea îşi cunoaşte cel mai bine nevoile şi priorităţile (identificare, validare), implicarea unui spectru larg de actori locali generează soluţii/idei pornite din sânul comunităţii, cu grad mare de reusita, abordarea participativa identifică şi totodata mobilizează resurse locale, creşte in mod real capacitatea comunităţii de a-şi rezolva problemele, creşte solidaritatea.

Activitatea 2. Procesarea rezultatelor analizei datelor si informatiilor rezultate in urma intalnirilor din localitatile membre – Rezultatele consemnarilor inregistrate la intalnirile din localitati, alaturate informatiilor domeniale privitoare la teritoriu si elementele sale, colectate si procesate de echipa de redactare a SDL va fi concretizat intr-un document-cadru ce va include analiza diagnostic, studiu care va fi postat pe site-urile aplicantului si va fi supus dezbaterii publice pentru o perioada de minim 10 zile. Ulterior, va fi organizata o prima Conferinta de dezbatere a acestui material si a observatiilor/completarilor inregistrate in cadrul consultarii publice la care vor fi invitati sa participe atat membri ai parteneriatului GAL, membri ai comunitatilor locale cat si stakeholderi identificati in cadrul actiunilor precedente sau cu arie de actiune la nivel microregional, judetean sau regional.. Conferinta va avea un caracter public, va fi incurajata participarea tuturor persoanelor care doresc sa se implice in aceasta etapa de planificare. Numar de participanti preconizati: minim 30. Rezultatul acestei actiuni va fi:

 • validarea Cadrului general de dezvoltare al Asociația GAL PARÂNGUL MARE si a analizei diagnostic;
 • identificarea domeniilor specializate care vor fi abordate in cadrul focus-grupurilor preconizate.

Activitatea 3. Organizarea si desfasurarea a 4 grupuri de lucru specializate – vor fi dezvoltate un numar de patru Focus-grup-uri, structurate pe domeniile de interes identificate in cadrul intalnirilor preliminare si validate in cadrul Conferintei de validare a analizei diagnostic a teritoriului. S-a optat pentru aceasta tehnica de cercetare calitativa, care va reuni 6-10 participanti, timp de 2-2,5 ore, avand obiectiv specific fixarea unor repere concrete ale analizei SWOT aferente SDL si ale viziunii de dezvoltare. Recrutarea participantilor se va realiza atat din randul participantilor la actiunile din teritoriu, cat si prin cooptarea de specialisti locali pentru domeniile vizate.

Moderatorii, membri ai echipei de coordonare si redactare a SDL, vor conduce discuţiile între participanţi, încurajând intreacţiunile dintre aceştia. Comunicarea între membrii grupului va fi deschisă şi participativă, accentuând importanţa ascultării active astfel încât să încurajeze exprimarea punctelor de vedere, percepţiilor şi aşteptărilor privitoare la domeniul propus. Derularea focus-grupului cuprinde 5 faze, totalizând 2 -2,5 ore:

 • Faza a) Prezentarea si explicarea obiectivelor focus-grupului;
 • Faza b) Prezentarea participanţilor;
 • Faza c) Experienţele profesionale/personale ale participanţilor in domeniul ales;
 • Faza d) Interacţiune între participanţi, discuţii – fixare convergente, divergente, solutii;
 • Faza e) Consolidarea informaţiilor vehiculate, ce vor fi integrate in analiza SWOT si in viziunea de dezvoltare.

Rezultatul fiecarui Focus-grup va fi constituit dintr-un Raport intocmit de moderatori, care va concentra elementele care vor contribui la formularea viziunii de dezvoltare a teritoriului si stabilirea obiectivelor strategice majore din perspectiva instrumentului de dezvoltare locala pus la dispoziţie de Masura LEADER.

Activitatea 4. Formularea viziunii de dezvoltare si stabilirea obiectivelor strategice majore – este o activitate care implica o participare cât mai largă (minim 30 participanti), in cadrul unei Conferinte de validare a analizei SWOT – a doua intalnire majora la nivel teritorial – care va valorifica rezultatele consultărilor populaţiei şi ale tuturor actorilor relevanţi implicati în etapele deja desfasurate ale procesului de elaborare a Strategiei; va fi momentul in care vor fi prezentate rezultatele actiunii de colectare, structurare, analiza a datelor privind teritoriul si a analizelor diagnostic si SWOT redactate de echipa de elaborare a Strategiei. Va urma faza de prezentare in plen a acestor documente, validarea lor si initierea etapei de formulare a viziunii de dezvoltare a Asociației GAL PARÂNGUL MARE pentru perioada de programare 2023-2027. Aceasta viziune, o proiectie in viitor a comunitatii, trebuie sa fie impartasita de toti actorii relevanti prezenti si transpusa intr-un set de obiective strategice majore, cu obiective specifice si un plan de activitati concret. De asemenea, tinand cont de resursele oferite prin programul LEADER, de interesul manifestat pentru o masura de finantare sau alta, de capacitatea de sustinere a contributiei proprii de catre potentialii beneficiari ai finantarilor nerambursabile, de posibilitatea atragerii altor surse de finantare, vor fi stabilite ponderile in cadrul alocarilor financiare aferente implementarii Strategiei de dezvoltare locala a teritoriului Asociația GAL PARÂNGUL MARE. Activitatea va fi coordonata de coordonatorul elaborare Strategie al GAL teritoriului PARÂNG si expertii contractati, care vor imprima un caracter participativ pregnant, vor centraliza rezultatele dezbaterilor, vor media divergentele si vor consemna rezultatele acestor activitati. Rezultatele acestei activitati, concretizate in forma finala a viziunii de dezvoltare, stabilirea concreta a obiectivelor strategice majore, obiectivelor specifice, planului de actiuni si bugetul indicativ al SDL vor fi supuse consultarii publice pentru o perioada de 10 zile pe site-ul GAL teritoriului PARÂNG.

Activitatea 5. Prezentarea si aprobarea SDL – este actiunea finala de animare a teritoriului in faza de elaborare a SDL 2023-2027 a Asociatiei GAL PARÂNGUL MARE.

Ea va fi concretizata in cadrul unei Conferinte finale – a treia intalnire majora la nivel teritorial – care va reuni membrii parteneriatului, actorii relevanti participant in etapele anterioare de elaborare a Strategiei, organizatii cu arie de actiune la nivel microregional, judetean sau regional care vor fi implicati, dar vor fi si beneficiari directi sau indirecti ai realizarii obiectivelor specifice ale SDL PARÂNG. Numar estimat de participanti: 50. Conferinta finala va fi precedata de postarea pe site-ul GAL PARÂNG a formei Strategiei propuse spre aprobare timp de minim 10 zile in vederea realizarii consultarii publice si va avea de asemenea un character deschis, fiind anuntata pe site si incurajand participarea celor interesati. Pregatirea, organizarea si desfasurarea sub-activitatii va fi asigurata de coordonatorul elaborare Strategie al GAL PARÂNG si expertii contractati. In cadrul Conferintei se va prezenta forma finala a Strategiei de dezvoltare locala a ,,Asociatiei Gal PARÂNGUL MARE” si va fi supusa aprobarii parteneriatului care isi va asuma implementarea acesteia in conditiile aprobarii solicitarii de finantare in cadrul Masurii LEADER.