Strategia de Dezvoltare Locala – versiunea initiala

Data Publicarii: 30 Ianuarie 2017

 

OPIS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I : Prezentarea teritoriului si a populaţiei acoperite – analiza diagnostic

CAPITOLUL II : Componenta parteneriatului

CAPITOLUL III : Analiza SWOT (analiza punctelor tari, punctelor slabe, oportunităţilor si ameninţărilor)

CAPITOLUL IV: Obiective, priorităţi si domenii de intervenţie

CAPITOLUL V: Prezentarea masurilor

CAPITOLUL VI: Descrierea complementarităţii si/sau contribuţiei la obiectivele altor strategii relevante (nationale, sectoriale, regionale, judeţene etc.)

CAPITOLUL VII: Descrierea planului de acţiune

CAPITOLUL VIII: Descrierea procesului de implicare a comunităţilor locale in elaborarea strategiei

CAPITOLUL IX: Organizarea viitorului GAL – Descrierea mecanismelor de gestionare, monitorizare, evaluare si control a strategiei

CAPITOLUL X: Planul de finanţare al strategiei

CAPITOLUL XI: Procedura de evaluare si selecţie a proiectelor depuse in cadrul SDL

CAPITOLUL XII: Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese conform legislaţiei nationale

ANEXA 1 : Acord de parteneriat + HC/alte documente justificative*

ANEXA 2: Fisa de prezentare a teritoriului

ANEXA 3: Componenta parteneriatului

ANEXA 4: Plan de finanţare

ANEXA 5: Harta administrativa si geografica a teritoiului

ANEXA 6: Documente justificative privind animarea

ANEXA 7: Documente justificative ale membrilor parteneriatului*

ANEXA 8: Atribuţiile corespunzătoare fiecare funcţii din cadrul echipei de implementare a SDL

* Anexa 1 si Anexa 7 vor fii transmise in urma unei solicitarii venite pe adresa gal_parang@yahoo.com


Clarificari Strategie

Buget GAL Parang