Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte:Măsura 1 ( DI: M1/6B)  02/04.12.2017-19.01.2018/strong>
Data publicării anuntului de prelungire a apelului de selectie: 20 decembrie 2017 
Data lansarii apelului de selectie: 04.12.2017

Data limita pentru depunerea proiectelor: 19 ianuarie 2018, orele 14:00
 

 Asociația Grup de Acțiune Locală „Parâng” anunta prelungirea celui de al doilea apel de selectie aferent masurii M1/6B „Dezvoltarea infrastructurii sociale” pentru anul 2018 in perioada 03.01.2018 – 19.01.2019

 1. Măsura lansată prin apelul de selecție – cu tipurile de beneficiari eligibili:

Tipurile de beneficiari eligibili care pot aplica pentru Măsura 1 ( DI: M1/6B) „Dezvoltarea infrastructurii sociale”sunt:

 • Solicitanți eligibili în cadrul măsurii M1 sunt autorități locale cu responsabilități în domeniu care pot aplica singure sau în parteneriat cu actorii sociali relevanți (reprezentanții societății civile) și/sau furnizori de servicii sociale în condițiile legii precum și GAL, conform legislației și procedurilor în vigoare.

Partenerii trebuie să demonstreze că sunt înființați legal și au sediul în teritoriul GAL.

 • Solicitanți eligibili pot fi oricare din UAT – urile partenere în GAL.
 • Solicitantul sau cel puțin unul dintre membrii parteneriatului este sau se angajează să devină anterior ultimei cereri de plată furnizor de servicii sociale acreditat conform hotărârii 867/2015.

Pentru a fi eligibil grupul țintă vizat prin proiecte trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • Au domiciliul/locuiesc în teritoriul acoperit de GAL;
 • Fac parte dintr-un grup vulnerabil așa cum este prezentat în cadrul proiectului în funcție de serviciile sociale propuse a se derula prin proiect;
 • Solicitantul să nu fie înregistrat în Registrul debitorilor AFIR atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR;
 • Solicitantul să își însușească în totalitate angajamentele asumate în Declaraţia pe proprie răspundere, secțiunea (F) din CF;
 • Solicitantul să nu se regăsească în Bazele de date privind dubla finanţare;
 • Solicitantul respectă prevederile art. 61, din H.G. Nr.226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat cu modificarile si completarile ulterioare (solicitantul care se încadrează în prevederile art. 61 poate depune/ redepune doar în sesiunile următoare celei în care a fost depus proiectul selectat pentru finanțare, lansate de GAL – dacă este cazul);
 • Solicitantul să nu fie în insolvență sau incapacitate de plată;
 • Solicitantul să nu se încadrează în categoria întreprinderilor aflate în dificultate, așa cum acestea sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 702/ 2014;
 • Solicitantul să respecte regula privind cumulul ajutoarelor de stat.
 1. Fondurile disponibile pentru măsură
 • Măsura 1: ( DI: M1/6B)– alocate în această sesiune: 808.000 euro;
 1. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect
 • Măsura 1:( DI: M1/6B)-150.000 euro/proiect.
 1. Data limită de primire a proiectelor si locul unde se pot depune proiectele: 19 ianuarie 2018, ora 14:00. Sediul Asociației Grup de Acțiune Locală „Parâng” din comuna Polovragi, sat Polovragi, nr. 293A, județul Gorj, de luni până vineri între orele: 10:00-14:00.
 2. Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurii M1 cuprinse in Ghidul Solicitantului, pot fi accesate pe pagina de internet a GAL-ului galparang.ro.
 3. Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare: Sediul Asociației Grup de Acțiune Locală „Parâng” din comuna Polovragi, sat Polovragi, nr. 293A, județul Gorj, de luni până vineri între orele: 10:00-14:00. Pagina de internet: galparang.ro.
 4. La sediul GAL va fi disponibila varianta detaliată pe suport tiparit a masurii M1
Nr. Ctr. Tip Document Nume Document Limba Dimensiune Observatii Data Publicare Descarcare
2 Prelungire Apel de Selectie RO 2 MB varianta detaliata 20.12.2017 Descarca
1 Prelungire Apel de Selectie RO 1.5 MB varianta simplificata 20.12.2017 Descarca