Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: Masura 7 ( DI: M7/3A) -01/29.06.2018
Data publicării: 20.06.2018
Numărul anunțului: A1 /323/ 2018
 

                Asociația Grup de Acțiune Locală „Parang” având autorizația de funcționare nr. 061 / 05.09.2016, anunță lansarea în perioada 29.06.2018  – 31.07.2018 a sesiunii, de depunere a cererilor de finanțare, pentru Măsura 7 ( DI: M7/3A) „Sprijin pentru imbunatatirea competitivitatii prin intermediul schemelor de calitate in domeniul prelucrarii si marketingul produselor agricole si pomicole”, din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL selectată de către AM-PNDR în urma sesiunii de selecție din data de 04.08.2016.

 1. Data lansării apelului de selecție: 06.2018.
 2. Data limită de depunere a proiectelor:07.2018, ora 14:00.
 3. Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: sediul Asociației Grup de Acțiune Locală „Parang” din comuna Polovragi, Sat Polovragi nr 293 A, județul Gorj, de luni până vineri între orele: 10:00-14:00.
 4. Fondul disponibilalocat în această sesiune: Măsura 7 ( DI: M/3A) 136 792

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect:Măsura 7( DI: M7/3A)-150.000 euro/proiect.

Valoarea maximă eligibilă va respecta cuantumul maxim prevăzut în fișa tehnică a măsurii din SDL: Măsura 7 ( DI: M7/3A)-150.000 euro/proiect.

Intensitatea sprijinului public nerambursabil: este de maxim 50 %, conform Anexa nr. II la Regulamentul(UE) nr. 1305/2013. Pentru implementarea activitatilor constand in certificarea produselor ecologice,  acreditarea produselor traditionale si utilizarea inscriptiei “produs montan” se ia in calcul costuri fixe, în valoare de 3000 Euro/solicitant/an, timp de maxim 5 ani, dar nu mai mult de perioada maxima de implementare a proiectului (se considera cheltuieli eligibile cheltuielile de aderare la scheme de calitate, Taxele de certificare, Cotizaţiile / contribuţiile anuale pentru participarea la scheme de calitate si Cheltuielile aferente controalelor periodice de certificare)

 1. Modelul cererii de finanțare pe care trebuie să-l folosească solicitanții, pentru Măsura 7 ( DI: M7/3A) (versiune editabilă): este disponibil pe site-ul Asociației Grup de Acțiune Locală „Parang”conform precizărilor din Ghidul solicitantului, versiunea finală.
 2. Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului în conformitate cu cerințele fișei măsurii din SDL și ale Ghidului solicitantului elaborat de către GAL pentru măsura respectivă sunt următoarele:

 

Măsura 7 ( DI: M7/3A): “Sprijin pentru imbunatatirea competitivitatii prin intermediul schemelor de calitate in domeniul prelucrarii si marketingul produselor agricole si pomicole”

 1. Studiul de Fezabilitate , întocmit conform legislaţiei în vigoare (HG nr. 907 / 2016 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiecte de investiţii şi lucrări de intervenţii).

Pentru proiectele care prevad renovarea, extinderea sau schimbarea destinatiei unui imobil, solicitantul trebuie să depună un raport de expertiză tehnico-economică din care sa reiasă stadiul investitiei si raport privind staiul fizic al lucrari.

 1. SITUAŢIILE FINANCIARE complete (formularele 10, 20, 30 și 40) conform cu Normele de închidere a exercițiului financiar) precedente anului depunerii proiectului înregistrate la Administraţia Financiară. În cazul în care solicitantul este înfiinţat cu cel puţin trei ani financiari înainte de anul depunerii Cererii de finanțare se vor depune situațiile financiare complete pe ultimii 3 ani respectiv pentru N-2, N-1 și N unde N este anul anterior depunerii Cererii de finanțare. Atenție! Rezultatul de exploatare al anului precedent depunerii Cererii de finanțare trebuie să fie pozitiv (inclusiv 0). În cazul în care anul precedent depunerii Cererii de finanțare este anul înfiinţării, nu se analizează rezultatul din exploatare care poate fi negativ. Pot aparea următoarele situații: a) În cazul unui solicitant înfiinţat în anul depunerii proiectului care nu a întocmit Situațiile financiare complete nu va depune niciun document în acest sens. b) În cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterioară depunerii proiectului, dar au depus la Administraţia Financiară Situatiile financiare aferente anului anterior depunerii proiectului, solicitantul le va depune la dosarul Cererii de finanțare, dovedind că nu a înregistrat venituri din exploatare. c) În cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterioară depunerii proiectului şi au depus la Administraţia Financiară Declaraţia de inactivitate (conform legii atunci la dosarul Cererii de finanțare solicitantul va depune DECLARAŢIA DE INACTIVITATE înregistrată la Administraţia Financiară.

Pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale: DECLARAȚIE SPECIALĂ privind veniturile realizate în anul precedent depunerii proiectului înregistrată la Administraţia Financiară (formularul 200 insoțit de anexele la formular), în care rezultatul brut obţinut anual să nu fie negativ;

 1. Documente solicitate pentru imobilul (clădirile şi/ sau terenurile) pe care sunt/ vor fi realizate investiţiile:
 2. 1. Actul de proprietate asupra clădirii, contract de concesiune sau alt document încheiat la notariat, care să certifice dreptul de folosinţă asupra clădirii pe o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii Cererii de finanțare, care să confere titularului inclusiv dreptul de execuție a lucrărilor de construcții, după caz, în acord cu precizările din Studiul de fezabilitate, în conformitate cu prevederile Legii 50/ 1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere tipul de investiţie propusă prin proiect;
 3. 2. Documentul care atestă dreptul real principal asupra terenului, contract de concesiune sau alt document încheiat la notariat, care să certifice dreptul de folosinţă al terenului pe care se vor realiza investiții ce presupun lucrări de construcții montaj pe o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii Cererii de finanțare, care să confere titularului inclusiv dreptul de execuție a lucrărilor de construcții, după caz, în acord cu precizările din Studiul de Fezabilitate, în conformitate cu prevederile Legii 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere tipul de investiţie propusă prin proiect .

Contractul de concesiune va fi însoţit de ADRESA EMISĂ DE CONCEDENT şi trebuie să conţină:

– situaţia privind respectarea clauzelor contractuale și dacă este cazul respectarea graficului de realizare a investiţiilor prevăzute în contract şi alte clauze;

– suprafaţa concesionată la zi (dacă pentru suprafaţa concesionată există solicitări privind retrocedarea sau diminuarea, și dacă da, să se menţioneze care este suprafaţa supusă acestui proces) pentru terenul pe care este amplasată clădirea.

Atenţie! Pentru construcțiile definitive solicitantul trebuie să prezinte documente care să certifice dreptul real principal (drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute (dobândit prin: contract de vânzare-cumpărare, de schimb, de donație, certificat de moștenitor, act administrativ de restituire, hotarare judecătorească/ drept de creanță dobândit prin contract de cesiune, concesiune, definite conform Legii nr. 50/ 1991, cu modificările și completările ulterioare, pentru terenul pe care urmează a se realiza investiția. Pentru construcțiile cu caracter provizoriu, definite conform Legii nr. 50/ 1991, cu modificările și completările ulterioare, solicitantul poate prezenta şi un contract de comodat/locaţiune (închiriere) asupra terenului şi acordul expres al proprietarului de drept.

3.3. Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al UAT, întocmit conform legislaţiei în vigoare privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotărâre a Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României (copie după Monitorul Oficial).

și

3.4. Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea modificărilor și/sau completărilor la inventar în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziției globale existente sau clasificării unor drumuri neclasificate, cu respectarea prevederilor Art. 115, alin. (7) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a administrației publice locale, adică să fi fost supusă controlului de legalitate al Prefectului, în condițiile legii

                4.EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ  SAU DOCUMENT CARE SĂ CERTIFICE CĂ NU AU FOST FINALIZATE LUCRĂRILE DE CADASTRU, numai pentru cererile de finanţare care vizează lucrări de construcţii

Atenţie! În situatia în care amplasamentul pe care se execută investiţia nu este liber de sarcini (gajat pentru un credit), se va depune acordul creditorului privind executia investiției şi graficul de rambursare a creditului.

5.Certificat de Urbanism, valabil la data depunerii Cererii de Finanţare, eliberată în condiţiile Legii 50/1991, modificată, completată şi republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

 1. Declaratia pe propria răspundere că va depune documentaţia si va obtine avizul de la ANPM înainte de semnarea contractului de finantare.
 2. Hotărârea Consiliului Local, pentru implementarea proiectului, cu referire la următoarele puncte (obligatorii):
 • necesitatea, oportunitatea și potenţialul economic al investiţiei;
 • cheltuielile vor fi prevăzute în bugetul UAT pentru perioada de realizare a investiţiei în cazul obţinerii finanţării;
 • angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanță a investiţiei pe o perioadă de minim 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi;
 • caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacităţi);
 • nominalizarea reprezentantului legal al UAT pentru relaţia cu AFIR în derularea proiectului ;
 • angajamentul de asigurare a cofinanțării;
 • angajamentul privind înființarea unei intreprinderi publice la care UAT sa detina participatii integrale sau majoritare si/sau autorizarea in cadrul unei intreprinderi publice la care UAT detine participatii integrale sau majoritare a activitatii propuse prin proiect anterior ultimei cereri de plată;
 1. CUI solicitant
 2. CI reprezentant legal
 3. DOCUMENT EMIS DE DSVSA JUDEŢEANĂ PENTRU PROIECT, conform Protocolului de colaborare dintre AFIR şi ANSVSA publicat pe pagina de internet www.afir.info.
 4. DOCUMENT EMIS DE DSP JUDETEANĂ PENTRU PROIECT, conform Protocolului de colaborare dintre AFIR şi MS publicat pe pagina de internet www.afir.info

Atenție! Documentele punctulor 12 si 13 vor fi emise cu cel mult un an înaintea depunerii cererii de finantare.

 1. AUTORIZAŢIE SANITARĂ/ NOTIFICARE de constatare a conformităţii cu legislaţia sanitară emise cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de finanţare, pentru unitățile care se modernizează şi se autorizează/avizează conform legislației în vigoare.
 2. NOTA DE CONSTATARE PRIVIND CONDIŢIILE DE MEDIU pentru unităţile în funcţiune.
 3. Declaratie privin incadrarea in categoria microintreprinerilor/intreprinderilor mici si mijlocii
 4. Declaratie cu privirea la neincadrarea in categoria firme in dificultate

16.Angajamentul privind autorizarea activitatii propusa prin proiect pana la ultima cerere de plata

17.Angajamentul de asigurare a cofinantarii

18.Angajament de raportare a platilor aferente proiectului efectuate de AFIR catre GAL

 1. Copia diplomei de absolvire in domeniul proiectului sau certificat de calificare profesionala (in cazul cursurilor de calificare) pentru managerul/administratorul solicitantului
 2. Declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal al solicitantului din care sa rezulte ca el sau manegerul intreprinderii in cazul in care nu este unul si acelasi va urma si absolvi pana la data depunerii ultimei cereri de plata un curs de specialitate in domeniul proiectului

21.Alte documente justificative (se vor specifica de către solicitant, după caz).

ATENŢIE! Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de Finanţare, termenul de valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 1. Cerințele de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, sunt următoarele:
 • sa se incadreze intr-una din urmatoarele categorii : UAT (prin societatea comerciala la care UAT-ul detine participatii integrale sau majoritare), micro-intreprindere, intreprindere mica sau mijlocie ;
 • sa fie inregistrati si sa-si desfasoare activitatea propusa prin proiect in spatiul rural si in teritoriul GAL Parang;
 • sa fie inregistrati si autorizati in conformitate cu legislatia nationala specifica;
 • Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției, respectiv sa asigure surse financiare stabile si suficiente pe tot parcursul implementarii proiectului;
 • investitia trebuie sa se incadreze in cel putin unul din tipurile de sprijin prevazute prin masura ;
 • viabilitatea economica a investitiei trebuie sa fie demonstrata pe baza prezentarii unei documentatii tehnico-economice;
 • sa dovedeasca ca detin competente de specialitate in domeniul proiectului sau sa se angajeze ca vor detine astfel de competente anterior ultimei cereri de plata;
 • Solicitantul va face dovada respectarii specificatiilor schemei de calitate (in cazul in care aplica pentru o astfel de schema) pana la depunerea ultimei cereri de plata;
 • Solicitantul participa pentru prima data la o schema de calitate stabilita pe baza legislatiei europene sau nationale;
 • Pentru solicitantii care aplica pentru schemele de calitate trebuie indeplinita conditia de fermier activ conform art. 9 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013;
 • Solicitantul trebuie sa respecte toate cerintele in vigoare referitoare la schema pentru care acesta aplica (in cazul solicitantilor care aplica pentru una dintre schemele de calitate eligibile prin prezenta masura)
 • Schema pe care aplica fermierul sau grupul de fermieri este certificata in conformitate cu legislatia specifica nationala/europeana in vigoare;
 • Activitățile de informare și promovare propuse vizează produse care fac obiectul unei scheme de calitate care beneficiază de sprijin conform prevederilor art. 16 din Reg. (UE) nr. 1305/2013
 • Solicitantul a prezentat în cadrul Cererii de finanțare un program de promovare adecvat

În ceea ce privește metodologia de verificare a cerințelor de eligibilitate, aceasta este prevăzută în Ghidul Solicitantului M7/3A si Anexa nr 11 „MANUALUL  DE PROCEDURĂ PENTRU EVALUAREA ȘI SELECȚIA CERERILOR DE FINANȚARE”, care va fi disponibil pe site-ul Asociației Grup de Acțiune Locală „Parang”- www.galparang.ro

GAL va evalua documentele și va selecta proiectele, pe baza criteriilor de selecție aprobate în SDL, în cadrul unui proces de selecție transparent. Pentru toate măsurile, GAL va aplica criterii de selecție adecvate specificului local, în conformitate cu prevederile SDL. GAL va avea în vedere aplicarea criteriilor de eligibilitate și de selecție specifice fiecărei măsuri din SDL, prevăzute în fișele tehnice ale măsurilor din cadrul strategiei, așa cum au fost aprobate de către DGDR AM PNDR, precum și criteriile generale de eligibilitate, valabile pentru tipul de proiect depus.

Pentru toate proiectele evaluate la nivelul GAL, evaluatorii, stabiliți cu respectarea prevederilor SDL, vor verifica eligibilitatea proiectelor și vor acorda punctajele aferente fiecărei cereri de finanțare. Toate verificările se realizează pe evaluări documentate, în baza unor fișe de verificare elaborate la nivelul GAL, datate și semnate de experții evaluatori.

Codificarea specifică a Cererii de Finanțare, prevăzută în cadrul Manualului de procedură pentru implementarea Submăsurii 19.2, nu intră în atribuțiile GAL.

 1. Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GALeste de asemenea cuprinsă în Ghidul Solicitantului M7/3A si Anexa 11 nr „MANUALUL DE PROCEDURĂ PENTRU EVALUAREA ȘI SELECȚIA CERERILOR DE FINANȚARE”, publicat pe site-ul Asociației „Grup de Acțiune Locală „Parang”- galparang.ro .

Procedura de selecție nediscriminatorie și transparentă a proiectelor este stabilită în SDL de către GAL și aprobată de AM, prin selecția strategiei. Procedura de selecție detaliată va fi publicată, în vederea asigurării transparenței, pe pagina web a GAL. GAL va elabora o procedură de selecție proprie în care să fie descris procesul de evaluare privind selecția proiectelor, inclusiv procedura de soluţionare a contestaţiilor.

Selecția proiectelor se efectuează de către GAL și parcurge, în mod obligatoriu, toate etapele prevăzute în Cap. XI al SDL – ”Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL” aprobată de către DGDR AM PNDR, inclusiv etapa de soluționare a contestațiilor.

Comitetul de selecție al GAL trebuie să se asigure de faptul că proiectul ce urmează a primi finanțare răspunde obiectivelor propuse în SDL și se încadrează în planul financiar al GAL. Proiectele care nu corespund obiectivelor și priorităților stabilite în SDL pe baza căreia a fost selectat GAL, nu vor fi selectate în vederea depunerii la AFIR.

Selecția proiectelor se face aplicând regula de „dublu cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecției să fie prezenți cel puțin 50% din membrii Comitetului de Selecție, din care peste 50% să fie din mediul privat și societatea civilă, organizațiile din mediul urban reprezentând mai puțin de 25%. Pentru transparența procesului de selecție a proiectelor, la aceste selecții va lua parte și un reprezentant al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, din cadrul Compartimentului de Dezvoltare Rurală de la nivel regional aflat în subordinea MADR.

Rezultatele procesului de selecție se consemnează în Raportul de selecție. Acesta va fi semnat de către toți membrii prezenți ai Comitetului de Selecție (reprezentanți legali sau alte persoane mandatate în acest sens de către respectivele entități juridice, în conformitate cu prevederile statutare), specificându-se apartenența la mediul privat sau public – cu respectarea precizărilor din PNDR, ca partea publică să reprezinte mai puțin de 50%, iar organizațiile din mediul urban să reprezinte mai puțin de 25%. De asemenea, Raportul de selecție va prezenta semnătura reprezentantului CDRJ, care supervizează procesul de selecție. Avizarea Raportului de selecție de către reprezentantul CDRJ reprezintă garanția faptului că procedura de selecție a proiectelor s-a desfășurat corespunzător și s-au respectat principiile de selecție din fișa măsurii din SDL, precum și condițiile de transparență care trebuiau asigurate de către GAL. Raportul de selecție va fi datat, avizat și de către Președintele GAL/Reprezentantul legal al GAL sau de un alt membru al Consiliului Director al GAL mandatat în acest sens.

 1. Criteriile de selecție cu punctajele aferente, punctajul minim pentru selectarea unui proiect și criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj, inclusiv metodologia de verificare a acestora: sunt prevăzute în Fișa măsurii și în Ghidul Solicitantului, versiunea finală, disponibile pe site-ul Asociației Grup de Acțiune Locală „Parang”- galparang.ro.
Nr. Ctr. Tip Document Nume Document Limba Dimensiune Observatii Data Publicare Descarcare
02 Apel de Selectie Detaliat RO 1234kb NOU 20.06.2018 Descarca
01 Apel de Selectie Simplificat RO 724kb NOU 20.06.2018 Descarca