Ca urmare a verificării interne a pagini de internet a GAL Parang – www.galparang.ro, s-a constatat o eroare de tehnoredactare asupra Fisa Măsurii M7/3A „Sprijin pentru îmbunătăţirea competitivităţii prin intermediul schemelor de calitate in domeniul prelucrării si marketingul produselor agricole si pomicole” , in secţiunea 1- Descrierea generala a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia si a contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele transversale si a complementarităţii cu alte masuri din SDL, respectiv în punctul incadrarii Măsurii pe art. Reg UE 1305/2013, care nu se regăseşte in modificarea complexa a SDL aprobata prin Nota AM PNDR nr 216592/01.10.2018.

In acest sens propunem remedierea deficientei, corectarea acesteia coform versiunilor anterioare aprobate de modificare a SDL (corectarea art. 17 cu art. 16) si postarea pe site a Fisei Măsurii M7/3A corectate conform Notei de Aprobare AM PNDR, iar respectiva Nota de remediere se va transmite CDRJ Gorj spre informare.

Strategia de Dezvoltare Locala V1/2018