Nr. înregistrare: 499/03.09.2019

Asociaţia Grup de Acţiune Locală “Parâng” organizează concurs pentru ocuparea următorului post liber pe perioadă determinată, în vederea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală – LEADER:

Secretar – 1 post pe perioadă determinată de timp şi pentru o fracţiune de normă de 4 ore/zi.

Cerinţele postului sunt în conformitate cu Fişa Postului din Strategia de Dezvoltare Locală a Asociaţiei Grup de Acţiune Locală “Parâng” selectată spre finanţare de MADR.

Secretar – acordă sprijin administrativ şi tehnic echipei executive G.A.L. (asigură comunicarea internă şi externă cu beneficiari/furnizori, clienţi, oferă sprijin în monitorizarea activităţilor, elaborează rapoarte, pregăteşte documentele pentru întâlnirile periodice G.A.L., contribuie la atingerea scopurilor asociaţiei, în special prin implementarea cu succes a activităţilor programului LEADER.

Cerinţe pentru ocuparea postului:

 • să fie absolvent de studii de medii, finalizate cu diploma de bacalaureat;
 • să deţină cunoştinţe de operare pe calculator, pachet Microsoft Office;
 • cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională nivel mediu/avansat;
 • excelente abilităţi de comunicare;
 • excelentă relaţionare cu membrii comunităţilor participante G.A.L. – parteneri A.L., beneficiari proiecte, lideri formali etc.

Constituie un avantaj:

 • deţinerea unei poziţii anterioare similare;
 • studii superioare tehnice cu diploma de licenţă absolvite.
 • să deţină permis de conducere categoria B.

Atribuţii si responsabilităţi:

 • Aplicarea şi respectarea procedurilor specifice de lucru şi a prevederilor Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, al Regulamentului de Ordine Internă şi a Codului de Conduită al GAL”PARÂNG”;
 • Respectare termenelor stabilite în proceduri/instrucţiuni aprobate de către Responsabilul administrativ al GAL „PARÂNG”;
 • înregistrează formularul de cerere de finanţare depus de către potenţialii beneficiari ai SDL „GAL PARÂNG”;
 • Predarea, după înregistrare, al dosarului de cerere de finanţare către Departamentul tehnic;
 • înregistrează şi ţine evidenţa tuturor documentelor pe baza unui registru de evidenţă al documentelor intrate şi ieşite din secretariat;
 • Centralizează întreaga corespondenţă a GAL „PARÂNG”;
 • Asigură accesul adecvat la informaţiile şi documentele de secretariat ale GAL „PARÂNG”;
 • Informează responsabilul administrativ al GAL „PARÂNG” în legătură cu orice problemă apărută;
 • Analizează notele conţinând recomandări de îmbunătăţirea procedurilor de la angajaţii din cadrul G.A.L., iar notele aprobate, împreună cu cele personale, le va înainta responsabilului administrativ GAL „PARÂNG”;
 • Participă la elaborarea altor materiale şi lucrări legate de activitatea specifică GAL „PARÂNG” repartizate de conducerea acestuia.

PROCEDURA DE RECRUTARE ÎN VEDEREA ANGAJĂRII, se va desfăşura în două etape:

Etapa 1: Pentru înscrierea candidaturii, fiecare candidat va depune la sediul Asociaţiei Grup de Acţiune Locală “Parâng” următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată preşedintelui GAL “Parâng” (cererea în format liber va cuprinde denumirea postului pentru care se candidează şi data de depunere a dosarului);
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 4. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, adeverinţe de vechime sau certificate de voluntariat care să ateste experienţa profesională anterioară, vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (cazierul judiciar va fi prezentat cel târziu până la data şi ora susţinerii interviului);
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterioare derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate sau o declaraţie pe propria răspundere că este apt medical pentru funcţia pentru care candidează (adeverinţa medicală în original va fi prezentată cel târziu până la data şi ora susţinerii interviului);
 7. curriculum vitae – original;
 8. alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

Documentele pot fi transmise şi scanate, pe adresa de email gal_parang@yahoo.com precizând în subiectul mesajului ”Angajare – urmat de denumirea postului pentru care se depune candidatura” (Ex. „Angajare Responsabil financiar”).
Toate documentele prevăzute mai sus, vor fi prezentate şi în original, în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea, la data depunerii dosarului de candidatură sau în cazul în care acesta este depus prin e-mail, cel mai târziu până la data şi ora când se va susţine interviul.
Dosarele incomplete sau neconforme nu vor fi luate în considerare!
Termenul pentru care depunerea, respectiv transmiterea candidaturii este 20 septembrie 2019, ora 16:00. Dosarele se înregistrează la sediul Asociaţiei Grup de Acţiune Locală “Parâng” din comuna Polovragi, sat Polovragi, nr. 293A, judeţul Goij, în perioada 09 septembrie – 20 septembrie 2019, de luni până vineri între orele 09:00 – 16:00.
Vor fi contactate doar persoanele care sunt selectate pentru etapa următoare.

Etapa a 2-a: Desfăşurarea interviului de angajare
Candidaţii care au depus dosare conforme şi complete vor fi contactaţi pentru programarea interviului de angajare.
Interviul candidaţilor declaraţi admişi după etapa de verificare a dosarelor, se va realiza de către Comisia de Examinare, stabilită prin decizie a preşedintelui Consiliului Director al Asociaţiei GAL “Parâng”.
Interviurile de angajare vor avea loc în data de 27 septembrie 2019 începând cu ora 16:30, la sediul Asociaţiei Grup de Acţiune Locaşă “Parâng”.
Informaţii suplimentare se pot obţine la nr. de telefon 0253 476 215 sau pe email: gal_parang@yahoo.com.

Tematica/bibliografie pentru proba interviului:

 • Strategia de Dezvoltare Locală a Asociaţiei Grup de Acţiune Locală “Parâng” – disponibilă pe galnarang.ro ;
 • PNDR 2014 – 2020, cu accent pe Măsura 19 – LEADER;
 • Regulamentul (UE) NR. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului;
 • OG 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii;
 • Ghid de implementare sub-măsura 19.4 – “sprijin pentru cheltuieli de funcţionare şi animare”, versiunea 04;
 • Manual de procedură pentru implementarea măsurii 19 – sub-măsura 19.4 „sprijin pentru cheltuieli de funcţionare şi animare”, versiunea 04;
 • Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice actualizată cu modoficările şi completările ulterioare.

Asociaţia Grup de Acţiune Locală “Parâng ” este un parteneriat public – privat înfiinţat în scopul dezvoltării zonei rurale deservite: respective teritoriul comunelor Alimpeşti, Bumbeşti-Piţic, Bengeşti-Ciocadia, Săcelu, Muşeteşti, Crasna, Baia de Fier, Polovragi şi oraşului Novaci din judeţul Gorj şi al comunei Alunu din judeţul Vâlcea. Asociaţia Grup de Acţiune Locală “Parâng ” este autorizată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR)prin Decizia nr. 61/05.09.2016pentru a desfăşura activităţile specific Măsurii 19 – Dezvoltarea locală a LEADER, sintetizate în cadrul măsurilor 19.2- Sprijin pentru implementarea acţiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală, 19.3 — Pregătirea şi implementarea activităţilor de cooperare ale grupurilor de acţiune locală (GAL) şi 19.4 – Sprijin pentru cheltuieli de funcţionare şi animare.

Anunt in format PDF