Nr. înregistrare: 142/06.12.2016

Asociaţia Grup de Acţiune Locală „Parâng” organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi libere pe perioadă determinată, în vederea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală – LEADER:

 • Responsabil financiar (contabil) – 1 post pe perioadă determinată de timp şi pentru o fracţiune de normă de 2 ore/zi;
 • Responsabil tehnic (expert tehnic – evaluator proiecte) – 1 post pe perioadă determinată de timp şi pentru o normă întreagă de 8 ore/zi;
 • Responsabil IT – 1 post pe perioadă determinată de timp şi pentru o fracţiune de normă de 4 ore/zi;

Cerinţele posturilor sunt în conformitate cu Fişele Posturilor din Strategia de Dezvoltare Locală a Asociaţiei Grup de Acţiune Locală „Parâng” selectată spre finanţare de MADR.

1 Responsabil financiar (contabil) – Organizează, derulează şi monitorizează activitatea financiar-contabilă; gestionează actele contabile, înregistrările şi plăţile salariilor şi contribuţiilor aferente datorate statului, închiderile lunare şi anuale, etc. Cerinţe pentru ocuparea postului:

 • să fie absolvent de studii economice superioare finalizate cu diplomă de licenţă;
 • să fi deţinut anterior o poziţie similară cu cea pe care o va deţine în cadrul G.A.L. de cel puţin 3 ani;
 • să cunoască toate procedurile contabile necesare supravegherii şi controlului gestiunii financiar- contabile a G.A.L.;
 • cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională nivel mediu/avansat;
 • să deţină cunoştinţe de operare pe calculator, pachet Microsoft Office şi programe de contabilitate;
 • să deţină permis de conducere categoria B.

Constituie un avantaj:

 • deţinerea unei poziţii anterioare similare, participarea la managementul financiar al unor proiecte şi capacitatea de a mobiliza cofinanţarea necesară.

Atribuţii şi responsabilităţi:

 • Aplicarea şi respectarea procedurilor specifice de lucru şi a prevederilor Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, al Regulamentului de Ordine Internă şi a Codului de Conduită al GAL „Parâng”;
 • Respectarea termenelor stabilite în proceduri/instrucţiuni aprobate de către managerul GAL „Parâng”;
 • Coordonarea activităţilor necesare pentru o bună desfăşurare a serviciului de contabilitate;
 • Completarea şi/sau predarea la semnare a documentelor financiare;
 • Relaţionarea cu banca şi trezoreria;
 • Organizarea arhivei pentru documentele financiare si contabile;
 • Raportarea financiară către manager şi parteneri;
 • Elaborarea unui buget anual;
 • Preluarea şi prelucrarea documentelor justificative pentru registrul de casă;
 • înregistrarea operaţiunilor bancare efectuate;
 • Organizarea documentelor în dosare;
 • Completarea documentelor de plată şi/sau predarea lor pentru semnat;
 • Predarea şi ridicarea de documente din bancă şi trezorerie;
 • Efectuare operaţiuni bancare;
 • întocmirea rapoartelor financiare către manager;
 • Calcularea necesarului de numerar pentru plăţile din săptămâna viitoare şi discutarea lor cu managerul şi preşedintele G.A.L.;
 • Defalcarea costurilor lunare pe categorii şi monitorizarea lor;
 • Completarea şi depunerea declaraţiilor lunare pentru salariaţii asociaţiei;
 • întocmirea şi administrarea procesului de recuperare TVA;
 • Analiza liniilor bugetare;
 • Primirea şi analizarea rapoartelor lunare ale coordonatorilor de proiect;
 • întocmirea raportului financiar lunar;
 • Prezentarea raportului financiar lunar managerului şi preşedintelui G.A.L.;
 • întocmeşte statele de salarii ale angajaţilor;
 • Informare angajaţi şi viitori angajaţi;
 • întocmire dosare de angajare şi evidenţă REVISAL pentru salariaţi;
 • întocmirea unui centralizator pentru a urmări realizarea concediilor de odihnă ale personalului;
 • întocmirea unui raport financiar trimestrial defalcat pe programe şi costuri;
 • Prezentarea raportului financiar trimestrial managerului şi preşedintelui G.A.L.;
 • întocmirea dosarului pentru recuperarea de TVA.

2 Responsabil tehnic (Expert tehnic – Evaluator proiecte) – Contribuie nemijlocit la activităţile de implementare a proiectelor şi strategiei asociaţiei, prin:

 • elaborarea documentaţiei specifice, necesare în procesul de depunere a proiectelor prin intermediului SDL G.A.L.: Ghidurile Solicitantului cu anexe tehnice şi economice, apeluri de selecţie/depunere de proiecte, formularele de evaluare şi alte documente necesare, după caz);
 • verificarea/evaluarea conformităţii, eligibilităţii şi a formularului de evaluare a proiectelor/cererilor de finanţare depuse şi înregistrate la A.L.;
 • verificarea/evaluarea conformităţii cererilor de plată depuse de beneficiarii măsurilor din SDL G.A.L.;
 • monitorizarea implementării proiectelor finanţate prin SDL şi a sumelor rambursate beneficiarilor;
 • elaborarea proiectelor de cooperare iniţiate de G.A.L. şi participarea la implementarea acestora;
 • îndeplineşte şi alte dispoziţii ale managerului G.A.L. şi ale Consiliului Director care au ca scop buna desfăşurare a activităţii asociaţiei.

Cerinţe pentru ocuparea postului:

 • să fie absolvent de studii superioare finalizate cu diplomă de licenţă;
 • să deţină cunoştinţe de operare pe calculator, pachet Microsoft Office;
 • cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională nivel mediu/avansat;
 • excelentă relaţionare cu membrii comunităţilor participante la G.A.L. – parteneri G.A.L., beneficiari proiecte, lideri formali, lideri infonnali etc.;
 • să deţină permis de conducere categoria B.

Constituie un avantaj:

 • deţinerea unei poziţii anterioare similare;
 • absolvirea unui curs de perfecţionare cu specializarea manager de proiect sau evaluator proiecte;
 • experienţă în implementarea de proiecte din fonduri europene.

Atribuţii şi responsabilităţi:

 • Aplicarea şi respectarea procedurilor specifice de lucru şi a prevederilor Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, al Regulamentului de Ordine Internă şi a Codului de Conduită al GAL „Parâng”;
 • Respectarea termenelor stabilite în proceduri/instrucţiuni aprobate de către managerul GAL „Parâng”;
 • Elaborare ghiduri specifice fiecărei masuri propuse prin strategie;
 • Verificarea conformităţii cererilor de finanţare depuse în cadrul GAL „Parâng” care va consta, în principal, în: completarea corectă a cererii de finanţare; prezentarea acesteia atât în format tipărit cât şi electronic (scanat); dacă anexele tehnice şi administrative cerute sunt prezente în două exemplare, precum şi valabilitatea acestora(dacă este cazul).
 • Verificarea pe teren a cererilor de finanţare depuse în cadrul GAL „Parâng”;
 • Verificarea eligibilităţii cererilor de finanţare depuse în cadrul GAL „Parâng”, care va consta în :
 • verificarea eligibilităţii solicitantului; verificarea criteriilor de eligibilitate şi selecţie; verificarea bugetului indicativ al proiectului;
 • verificarea Studiului de fezabilitate/ Memoriului justificativ/ Planului de afaceri precum şi a tuturor documentelor anexate.
 • întocmirea dosarului administrativ pentru fiecare cerere de finanţare depusă;
 • Transmiterea cererilor de finanţare declarate eligibile, împreună cu dosarul administrativ al acestora, către Comitetul de Selectare a proiectelor;
 • Efectuarea activităţilor de monitorizare şi evaluare a proiectelor;
 • întocmirea zilnică a documentului privind situaţia cererilor de finanţare depuse;
 • Raportarea stadiului activităţii proiectelor ce se derulează în cadrul GAL „Parâng”;
 • Verificarea pe teren în timpul derulării contractelor de finanţare şi întocmirea Rapoartelor de verificare pe teren;
 • Verificarea cererilor de plată aferente proiectelor finanţate prin strategie;
 • Completarea Pistei de audit;
 • Efectuarea de activităţi de promovare, informare şi comunicare;
 • Participă la elaborarea altor materiale şi lucrări legate de activitatea specifică a GAL „Parâng” repartizate de conducerea acestuia.

3 Responsabil IT – Răspunde de crearea şi întreţinerea paginii web-site a Asociaţiei G.A.L. „Parâng” şi actualizarea permanentă a datelor şi informaţiilor de pe aceasta. Menţine în regim de bună funcţionare reţeaua de calculatoare existentă în cadrul G.A.L. şi rezolvă eventualele probleme legate de soft/hard ale acestora.

Cerinţe pentru ocuparea postului:

 • să fie absolvent de studii medii de specialitate, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 • experienţă de lucru necesară:
 • minimum 2 ani experienţă în instalarea / monitorizarea / administrarea / depanarea reţelelor de calculatoare şi a sistemelor Linux/Windows; cunoştinţe avansate de instalare, configurare şi operare a sistemelor Linux şi Windows Server;
 • cunoaşterea la nivel avansat a principiilor, arhitecturi lor şi tehnologiilor utilizate în reţele de calculatoare (LAN, WAN); experienţă cu tehnologiile: VLAN, routere, VPN, PKI, SNMP, SMTP, IMAP, ldap, radius, pppoe, DNS, DHCP, WLAN, Apache, IIS, RAID;
 • experienţă în monitorizare de servere şi reţele; administrarea reţelelor de calculatoare si a bazelor de date; funcţionarea şi securizarea reţelelor;
 • configurarea hard şi soft a calculatoarelor şi a echipamentelor periferice;
 • sisteme de operare WINDOWS 95, 98, 2000, XP, WINDOWS 7, WINDOWS 8, WINDOWS 10, LINUX; cunoştinţe SQL.
 • cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională nivel mediu/avansat;
 • să deţină permis de conducere categoria B.

Constituie un avantaj:

 • deţinerea unei poziţii anterioare similare;
 • studii superioare tehnice cu diplomă de licenţă absolvite.

Atribuţii şi responsabilităţi:

 • Aplicarea şi respectarea procedurilor specifice de lucru şi a prevederilor Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, al Regulamentului de Ordine Internă şi a Codului de Conduită al GAL „Parâng”;
 • Respectarea termenelor stabilite în proceduri/instrucţiuni aprobate de către Responsabilul administrativ al GAL „Parâng”;
 • Crearea şi întreţinerea paginii web-site a G.A.L.;
 • Actualizarea informaţiilor cu privire la anunţurile de selecţie;
 • Menţinerea la zi a dosarului de evidenţă a reţelei de calculatoare (staţii de lucru, utilizatori, configurări) şi actualizarea/dezvoltarea periodică a setului de proceduri de lucru specifice pentru Strategia de Dezvoltare Locală a G.A.L.;
 • Menţine în bună funcţionare staţia de lucru: devirusări, rezolvarea diverselor probleme de soft/hard (înlocuire componente);
 • Instalare/configurare de pachete software, instalare/configurare periferice şi rezolvarea eventualelor incidente tehnice;
 • Instalarea de noi echipamente în reţea;
 • Monitorizări ale traficului Web (internet şi email-uri: total, pe useri, pe diferite destinaţii, etc.);
 • Căutarea ofertelor şi achiziţionarea echipamentelor IT;
 • Menţine relaţia cu furnizorii de servicii pentru întreţinerea copiatorului şi după caz al altor echipamente IT;
 • Menţinerea relaţiei cu furnizorul de internet în cazul apariţiei de disfuncţionalităţi ale conexiunii internet, pentru rezolvarea acestora;
 • Efectuarea activităţilor de monitorizare şi evaluare a proiectelor.

PROCEDURA DE RECRUTARE ÎN VEDEREA ANGAJĂRII, se va desfăşura în două etape:

Etapa 1: Pentru înscrierea candidaturii, fiecare candidat va depune la sediul Asociaţiei Grup de Acţiune Locală „Parâng” următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată preşedintelui GAL „Parâng” (cererea în format liber va cuprinde denumirea postului pentru care candidează şi data de depunere a dosarului);
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 4. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, adeverinţe de vechime sau certificate de voluntariat care să ateste experienţa profesională anterioară, vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (cazierul judiciar va fi prezentat cel târziu până la data şi ora susţinerii interviului);
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare,d eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate sau o declaraţie pe propria răspundere că este apt medical pentru funcţia pentru care candidează (adeverinţa medicală în original va fi prezentată cel târziu până la data şi ora susţinerii interviului);
 7. curriculum vitae – original;
 8. alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

Documentele pot fi transmise şi scanate, pe adresa de email gal_parang@yahoo.com, precizând în subiectul mesajului „Angajare – urmat de denumirea postului pentru care se depune candidatura” (Ex. ’’Angajare – Responsabil financiar”).

Toate documentele prevăzute mai sus, vor fi prezentate şi în original, în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea, la data depunerii dosarului de candidatură sau în cazul în care acesta este depus prin e-mail, cel mai târziu până la data şi ora când se va susţine interviul.

Dosarele incomplete sau neconforme nu vor fi luate în considerare!

Termenul pentru depunerea, respectiv transmiterea candidaturilor este 22 decembrie 2016, ora 16:00. Dosarele se înregistrează la sediul Asociaţiei Grup de Acţiune Locală „Parâng” din comuna Polovragi, sat Polovragi, nr. 293A, judeţul Goij, în perioada 07 decembrie – 22 decembrie 2016, de luni până vineri între orele 09:00 – 16:00.

Vor fi contactate doar persoanele care sunt selectate pentru etapa următoare.

Etapa a 2-a: Desfăşurarea interviului de angajare

Candidaţii care au depus dosare conforme şi complete vor fi contactaţi pentru programarea interviului de angajare.

Interviul candidaţilor declaraţi admişi după etapa de verificare a dosarelor, se va realiza de către Comisia de Examinare, stabilită prin decizie a preşedintelui Consiliului Director al Asociaţiei GAL „Parâng”.

Interviurile de angajare vor avea loc în data de 29 decembrie 2016 începând cu ora 10:00, la sediul Asociaţiei Grup de Acţiune Locală „Parâng”.

Informaţii suplimentare se pot obţine la nr. de telefon 0253.476.215 sau pe email: gal parang@yahoo.com.

Tematica/bibliografie pentru proba interviului:

 • Strategia de Dezvoltare Locală a Asociaţiei Grup de Acţiune Locală „Parâng” – disponibilă pe galparang.ro;
 • PNDR 2014 – 2020, cu accent pe Măsura 19 – LE ADER;
 • Regulamentul (UE) NR. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului;
 • OG 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii;
 • GHID DE IMPLEMENTARE SUB-MĂSURA 19.4 – ’’SPRIJIN PENTRU CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE ŞI ANIMARE”;
 • MANUAL DE PROCEDURĂ PENTRU IMPLEMENTAREA MĂSURII 19 – SUB- MĂSURA 19.4 ’’SPRIJIN PENTRU CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE ŞI ANIMARE”, Versiunea 01;
 • Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

Asociaţia Grup de Acţiune Locală „Parâng’’ este un parteneriat public – privat înfiinţat în scopul dezvoltării zonei rurale deservite: respectiv teritoriul comunelor Alimpeşti, Bumbeşti-Piţic, Bengeşti-Ciocadia, Săcelu, Muşeteşti, Crasna, Baia de Fier, Polovragi şi oraşului Novaci din judeţul Gorj şi al comunei Alunu din judeţul Vâlcea. Asociaţia Grup de Acţiune Locală „Parâng’’ este autorizată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) prin Decizia cu nr. 61/05.09.2016 pentru a desfăşura activităţile specifice Măsurii 19 – Dezvoltarea locală a LEADER, sintetizate în cadrul sub masurilor 19.2 – Sprijin pentru implementarea acţiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală; 19.3 – Pregătirea şi implementarea activităţilor de cooperare ale grupurilor de acţiune locală (GAL) şi 19.4 – Sprijin pentru cheltuieli de funcţionare şi animare.

Descarca Anunt in format PDF