Asociatia Grup de Actiune Locala “Parang” cu sediul in Comuna Polovragi , sat Polovragi, nr.293A, judeţul Gorj organizează concurs pentru ocuparea postuilor vacante, pe perioadă determinată, în cadrul proiectului POCU/827/5/2/140835 „Masuri integrate de combatere a marginalizarii si excluziunii sociale in zona teritoriului GAL Parang” astfel:

2 posturi expert comisie selecţie PA

Pentru a ocupa un post vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracțiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Descarca anuntul integral