CAIET DE SARCINI SERVICII DE PUBLICITATE MEDIA

CRITERIU DE ADJUDECARE: Preţul cel mai scăzut.

întocmit conform normelor metodologice aprobate prin Legea 98/2016 si HG 395/2016 cu completările si modificările ulterioare aprobate.

Cod CPV 79342200-5

Prezentul caiet de sarcini face parte integrata din documentaţia pentru elaborarea si prezentarea ofertei si constituie ansamblul cerinţelor pe baza carora se elaboreaza de către fiecare ofertant propunerea tehnica finaciara.

Prezentul Caiet de Sarcini precum si documentaţia poate fi descarcata sau consultata de pe pagina de internet www.ualparang.ro , sau la cerere se poate transmite prin email.

INTRODUCERE

1.Denumirea autoritarii contractante: Asociaţia Grup de Acţiune Locala “PARANG”

Cod unic de înregistrare 31061547

Adresa: Comuna Polovragi, sat Polovragi nr 293 A, Judeţul Goij.

Telefon: 0253476215, mobil 0786869151, e-mail: gal_parang@yahoo.com şi site: www.galparang.ro

INFORMAŢII DESPRE PROIECT

Titlul proiectului: „Sprijin pentru cheltuieli de funcţionare si animare”, este finanţat prin PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 2014-2020, IN CADRUL SUB-MASURII 19.4.

în data de 11.11.2016 a fost semnat Contractul de finanţare Subsecvent nr.C 19401062011642011971, între AGENŢIA PENTRU FINANŢAREA INVESTIŢIILOR RURALE-ROMANIA si Asociaţia Grup de Acţiune Locala “Parang ” recunoscut de către Autoritatea de Management (AM PNDR) in urma sesiunii de selecţie din data de 04.08.2016

2.0biectele contractului de achiziţie publica:

-Servicii de publicitate media in presa scrisa ( publicare apeluri de lansare a sesiunilor de primire a proiectelor in cadrul celor 10 masuri de finanţare ale GAL si a unui anunţ care sa cuprindă rezultatele obtinute de către GAL si stadiul de implementare a proiectului);

-servicii de organizare conferinţa de presa cu publicitate in cele doua judeţe din teritoriu GAL (Judeţul Gorj si Judeţul Valcea).Organizarea conferinţei va cuprinde obligatoriu si serviciul de catering pentru participanţi (pentru un număr de 40-50 persoane);

-secţiune de prezentare radio ca ştire informativa(spot publicitar) 1-2 spoturi/zi, iar dutata spotului va fi cuprinsa intre 30-60 secunde.

Serviciile de publicitate media vor cuprinde: seciune informativa adresata populaţiei difuzata in presa scrisa, servicii de prezentare conferinţe, secţiune de prezentare radio ca ştire informativa.

Difuzarea anunţurilor se va face ca:

  1. ştire informativa in presa scrisa locala adresata populaţiei care sa cuprindă raza a doua judeţe (judeţul GORJ si judeţul VALCEA);
  2. servicii de prezentare conferinţa de presa, in cadrul acestui serviciu se va include si un serviciu de catering pentru participanţi;
  3. secţiune de prezentare radio ca ştire informativa(spot publicitar) care sa cuprindă raza de acoperire a doua judeţe (judeţul Gorj si judeţul Valcea)

Ofertantul va elabora: Propunerea financiara astfel incat acesta sa furnizeze toate informaţiile solicitate cu privire la pret, legate de obiectul contractului de achiziţie publica respectiv:

-secţiune in presa scrisa;

-secţiune de prezentare radio;

-servicii de prezentare conferinţe de presa, inclusiv cu servicii de catering pentru participanţi.

Publicarea anunţurilor va avea rol de informare a populaţiei asupra activitatiilor Asociaţiei Grup de Acţiune Locala “PARANG”.

Numărul anunţurilor media va fi de aproximativ 20 de anunţuri media (presa scrisa).

Periodicitatea anunţurilor va fi stabilita de comun acord cu Ofertantul desemnat castigaror si Autoritatea Contractanta, deoarece anunţurile nu vor fi publicate lunar.

Profil anunţ: Informare generala adresata populaţiei din teritoriul GAL prin care se fac cunoscute oportunităţile de finanţare disponibile in cadrul SDL precum si activitatea intrprinsa de GAL in vederea implementării SDL.

Durata serviciilor va fi de 1 (unu) an, incepand cu data semnării contractului.

3.Procedura aplicata

Achiziţia se va face prin preluarea din catalogul electronic din SEAP, sau daca aceasta nu se poate finaliza prin preluare din catalog, se va publica un anunţ publicitar sau se vor transmite invitaţii de participare.

Criteriul de atribuire al contractului: Preţul cel mai scăzut.

Atribuirea contractului se va face in conformitate cu respectrea Legii 98/2016 si HG 395/2016.

4.Specificaţii referitoare la modul de elaborare, prezentare a ofertelor:

Oferta se va elabora in baza specificaţiilor tehnice pe secţiuni: presa scrisa, radio, alte tipuri de servicii; Oferta va trebui sa cuprindă toate condiţiile prevăzute de legislaţia naţionala in vigoare.

Preţul ofertei va fi exprimat in LEI fara TVA.

Valabilitatea ofertei va fi de minim 30 zile.

Limba de redactare va fi in limba romana.

5.Modalitatea de depunere a ofertelor

In cazul publicării unui anunţ sau invitaţii de participare, modalitatea de depunere a ofertelor va fi spacificata in acestea.

Oferta elaborata de către ofertant va fi semnata si stampila pe fiecare pagina.

Oferta nu va conţine ştersături, corecturi sau un scris indescifrabil.

6.Condiţii minime pentru ofertanţi

-ofertantul se obliga sa asigure publicarea materialelor transmise de către Autoritatea Contractanta in baza unei comenzi scrise.

-dupa transmiterea materialului de către Autoritatea Contractanta ofertantul se obliga sa publice materialul in termen de maxim 24 ore de la primirea comenzii, respectând strict conţinutul transmis de către Autoritatea Contractanta.

-ofertantul va prezenta către Autoritatea Contractanta minim 2 (doua) matrice, in vederea stabilirii modelului care va fi transmis spre publicare.Continutul care va primi acceptul pentru a putea fi transmis spre tipărire va primi din partea Autoritarii Contractante specificaţia pe comanda “bun de tipar’’.

-ofertantul se obiga sa transmită Autoritarii Contractante factura aferenta prestării serviciilor insotita de cate un exemplar al materialelor publicate, dupa ce s-a făcut publicarea, de asemenea factura va fi insotita obligatoriu si de devizele de execuţie pentru serviciile prestate si procesul verbal de predare primire a serviciilor prestate.

7.Condiţii de contractare si plata

Contractul de publicitate media se întocmeşte de către Asociaţia Grup de Acţiune Locala “PARANG” Preţul contractului ramane ferm pe toata durata de exercitare.

Oferta va fi însoţită de declaraţiile al căror model se regaseste in Anexa nr 1 si de alte documente dupa cum urmeaza:

  1. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164, art. 165, art. 167 din legea 98/2016 privind achiziţiile publice.
  2. Declaraţie privind evitarea conflictului de interese asa cum este prevăzut in Legea 98/2016.
  3. Certificat de înregistrare (CUI) emis de ONRC – in copie semnat si stampilat de către reprezentantul legal cu menţiunea „Conform cu originalul”.
  4. Certificat constatator eliberat de ONRC-in copie, semnat de ofertant pentru conformitate cu originalul din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului si ca nu sunt înscrise menţiuni cu privire la aplicarea Legii 85/2006 privind procedura insolventei sau ca societatea se afla in incapacitate de plata.

Pentru informaţii suplimentare ne puteti contacta la sediul Asociaţiei Grup de Acţiune Locala „PARANG” din Comuna Polovragi, sat Polovragi nr 293A, jud Gorj, sau telefonic la numerele de telefon 0253476215,0786869151, email: gal_parang@yahoo.com