Manualul stabileşte o procedură unitară de evaluare și selecție a cererilor de finanţare, componența și obligațiile comitetului de selecție și a comisiei de soluționare a contestațiilor, perioada de elaborare a raportului de selecție și a raportului de soluționare a contestațiilor, desfășurarea procedurii de soluționare a contestațiilor, locația de depunere a acestora dar și a formularelor folosite de entităţile sau salariații implicați în evaluarea și selecția de la nivelul GAL.
GAL are obligația de a realiza selecția proiectelor aferente tuturor măsurilor propuse în SDL selectată de către DGDR AM PNDR. Selecția proiectelor aferente măsurilor din SDL se va realiza de către GAL, pe baza unei evaluări documentate care va demonstra temeinicia şi imparţialitatea deciziei privind selecția proiectelor, aplicând criterii de selecție în conformitate cu prevederile fișelor măsurilor din SDL, adecvate specificului local, prin intermediul Comitetului de Selecție, alcătuit din membri ai parteneriatului local. Pentru asigurarea principiilor de transparență a procesului de selecție, GAL are obligația de a respecta condițiile minime obligatorii de publicitate.

Proiectele selectate de către GAL se pot încadra în una dintre următoarele categorii:

  • proiecte de investiții, respectiv investiții în infrastructură, investiții în sectoarele agricol și forestier, investiții non-agricole;
  • proiecte cu sprijin forfetar (domeniul agricol și non-agricol), în cadrul cărora sprijinul se acordă în tranșe cu o valoare prestabilită (nominal sau procentual), în funcție de specificul fiecărei măsuri;
  • proiecte de servicii, respectiv proiecte care vizează operațiuni necorporale precum organizarea de evenimente, instruiri, formare profesională, informare etc.;
  • proiecte mixte (investiții și servicii), care vor fi gestionate ca proiecte de investiții, întrucât existența unei componente de investiții conduce la obligația menținerii obiectivelor investiției pentru o perioadă minimă, stabilită în cadrul de implementare național (ex.: proiecte de cooperare).

Pentru determinarea tipului de proiect, se vor analiza:
– fișa tehnică a măsurii din cadrul SDL;
– cererea de finanțare utilizată pentru depunerea proiectului.

Pentru textul complet – http://galparang.ro/proceduri/