Denumirea măsurii: Sprijin pentru dezvoltarea durabila a exploatatiilor agricole

Tipul Masurii: Sprijin Forfetar

Descrierea generala a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia si a contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele transversale si a complementarităţii cu alte masuri din SDL.

Scopul selectării acestei masuri in cadrul SDL este sprijinirea investiţiilor pentru creşterea competitivităţii exploatatiilor agricole, prin dotarea cu utilaje si echipamente performante, precum si realizarea investiţiilor pentru modernizarea fermei si imbunatatirea ca litatii activelor fixe. In conformitate cu analiza dignostic se urmăreşte sprijinirea exploatatiilor din domeniile de interes la nivelul microregiunii si cu o valoare a producţiei standard mai mare de 5000 SO.

Justificarea intervenţiei rezida din nevoia de sprijinire a acelor fermieri care deţin exploataţii agricole in microregiunea studiata in scopul creşterii viabilităţii fermelor si a competitivităţii acelor tipuri de agricultura pentru care s-a constatat interes din partea membrilor comunităţii locale si in acord cu cererea de materie prima pentru unităţile de procesare din teritoriul GAL (existente sau propuse a se înfiinţa in urma implementării prezentei Strategii). In urma analizei diagnostic a teritoriului s-a constatat ca fermele au dimensiuni in general mici si ca este nevoie de o măsură care sa asigure dezvoltarea acestui sector prin dotarea si modernizarea fermelor in coroborare cu creşterea calificării capitalului uman angajat în acest sector si organizarea in forme asociative care sa asigure o valorificare si promovare superioara (acestea din urma fiind acoperite de masurile M3-“Sprijin pentru dezvoltare competente de specialitate, competente complementare si dezvoltare comunitara” si M4-“lnfiintarea si dezvoltarea formelor asociative”).

Prin măsură propusa se urmăreşte orientare către piaţa a unui număr cat mai mare de fermieri, in scopul asigurării unei dezvoltări durabile a teritoriului studiat.

Obiective de dezvoltare rurala:

Măsură contribuie la următoarele obiective de dezvoltare rurala in conformitate cu Reg. (UE) nr. 1305/2013, art.4:

  • favorizarea competitivităţii agriculturii;
  • obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor si comunităţilor rurale, inclusiv crearea si menţinerea locurilor de munca.

Obiective specifice ale măsurii:

  • creşterea viabilităţii exploatatiilor agricole cu o valoare a producţiei standard mai mare de 5000 SO;
  • asigurarea de materie prima pentru unităţile de procesare din teritoriul GAL (existente si propuse a se infiinta prin măsură specifica inclusa in prezenta Strategie de Dezvoltare). Măsură contribuie la priorităţile prevăzute la art.5 din Reg.(UE) nr. 1305/2013, respectiv “creşterea viabilităţii exploatatiilor si a competitivităţii tuturor tipurilor de agricultura in toate regiunile si promovarea tehnologiilor agricole inovatoare si gestionarii durabile a pădurilor” (P2).
Nr. Ctr. Tip Document Nume Document Limba Dimensiune Observatii Data Publicare Descarcare
7 Erata 2 pentru corectarea cererii de finantare RO 231 kb NOU 23.05.2018 Descarca
6 Anexa 1 atasata la Erata 2 RO 300 kb NOU 23.05.2018 Descarca
5 Anexa 4 atasata la Erata 2 RO 300 kb NOU 23.05.2018 Descarca
4 Erata 1 pentru corectarea cererii de finantare RO 231 kb arhivat 27.04.2018 Descarca
3 Anexa 1 atasata la Erata 1 RO 300 kb arhivat 27.04.2018 Descarca
2 Ghidul Solicitantului atasata la Erata 1 RO 231 kb arhivat 19.03.2018 Descarca
1 Anexe atasate la Erata 1 RO 4 MB arhivat 19.03.2018 Descarca

http://galparang.ro/masurad1-m52a/