CRITERIU DE ADJUDECARE: Raport calitate – pret.

Intocmit conform normelor metodologice aprobate prin Legea  98/2016 si HG 395/2016 cu complectarile si modificarile ulterioare aprobate.

Prezentul caiet de sarcini face parte integrata din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica si finaciara.

Prezentul Caiet de Sarcini precum si documentatia poate fi descarcata sau consultata de pe pagina de internet http://galparang.ro sau la cerere se poate transmite prin email.

INTRODUCERE

1.Denumirea autoritatii contractante : Asociatia  Grup de Actiune Locala “PARANG”

Cod unic de inregistrare 31061547.

Adresa: Comuna Polovragi, sat Polovragi, nr. 293A, ,Jud  Gorj.

Telefon: 0523476215, 0786869151, e-mil gal_parang@yahoo.com și site: http://galparang.ro

2.INFORMAŢII DESPRE PROIECT

Titlul proiectului : „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare ”, este finanţat prin PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 2014-2020, IN CADRUL SUB-MASURII 19.4.

În data de 11.11.2016 a fost semnat Contractul de finanţare Subsecvent nr. C19401061011642011982, între AGENTIA PENTRU FINANTAREA INVESTITIILOR RURALE-ROMANIA  si Asociatia Grup de Actiune Locala “PARANG ” recunoscut de catre Autoritatea de Management (AM PNDR) in urma sesiunii de selectie din data de 04.08.2016

3.Achizitie:

Denumire echipamente: Computere portabile respectiv LAPTOPURI )

Cod CPV 30213100-6

Numar bucati achizitionate 2.

Caracteristici minnime tehnice pentru achizitie:

Display Dimensiune 15.6 inch sau superior Lcd sau Led
Procesor Intel Core i7 sau superior
Memorie capacitate minima 4 GB
Tip memorie DDR 3 sau DDR 4
Capacitate stocare Minim 1 TB
Mod processor 6500 U sau 7500 U
Garantie minimum 2 ani

Cantitate – 2 bucatati.

Valoare indicativa 2500,00 lei/buc X 2buc = 5000,00 lei FARA TVA – pret maximal.

4. Condiţii tehnice.

Caracteristiciile tehnice prezentate în punctul 3 sunt minimale şi obligatorii. Dacă propunerile tehnice pentru echipamentele ofertate nu îndeplinesc condiţiile tehnice mai sus prezentate vor fi descalificate

5.Condiţii de livrare.

Ofertantul câştigător va asigura transportul echipamentelor până la locul de livrare, respectiv sediul Asociatia  Grup de Actiune Locala “Parang”.

Furnizorul are obligaţia de a ambala echipamentele în aşa fel încât să ajungă în bună stare la destinaţia finală.

Toate materialele de ambalare a produselor rămân în proprietatea Autorităţii Contractante.

Termen de livrare: maxim 30 de zile calendaristice de la momentul semnării contractului;

Livrarea trebuie să fie însoţită obligatoriu de următoarele documente, după caz:

  • factură fiscală;
  • certificat de calitate eliberat de producător;
  • CD/DVD-urile suport;
  • certificate de garanţie;

Pentru toate echipamentele, ofertantul va prezenta o fişă de produs din partea producătorului, care să conţină minim următoarele informaţii: denumirea producătorului, date şi specificaţii tehnice despre produs, precum şi datele de contact ale producătorului.

Instalarea echipamentelor se va realiza de către personalul  specializat şi autorizat al furnizorului în acest sens.

Instalarea echipamentelor intra in sarcina ofertantului .Echipamentele vor avea toate componentele necesare conexiunilor (cabluri). Acestea vor intra în valoarea ofertei.

Perioada de garanţie pentru echipamente este de minim 24 luni de la semnarea procesului  verbal final de recepţie şi punere în funcţiune a echipamentelor.

Pe perioada de garanţie furnizorul va asigura serviciul de întreţinere şi reparaţii la produsele livrate, realizând toate modificările impuse de legislaţia în vigoare.

Furnizorul trebuie să solutioneze solicitările beneficiarului în perioada de garanţie în termen de 48 ore în cazul defecţiunilor apărute.

6.Recepţia echipamentelor.

Recepţia va consta în verificarea cantitativă şi calitativă a produselor contractate. Va fi efectuată la sediul autorităţii contractante, de către reprezentanţii desemnaţi, împreună cu reprezentantul furnizorului şi va fi finalizată prin încheierea unui proces-verbal de recepţie semnat de reprezentanţii furnizorului şi cei ai achizitorului.

Dacă vreunul din produse nu corespunde specificaţiilor din oferta propusă, achizitorul are dreptul să îl respingă, iar furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului:

  • să înlocuiască produsele refuzate;
  • să facă toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificaţiilor tehnice.

Furnizorul are obligaţia ca în termen de 30 de zile lucrătoare, să completeze mărfurile lipsă sau să înlocuiască produsele necorespunzătoare, cu suportarea tuturor cheltuielilor aferente.

După soluţionarea eventualelor neconformităţi se va încheia procesul verbal final de recepţie cantitativă şi calitativă, semnat de reprezentanţii furnizorului şi ai beneficiarului.

7.Condiţii generale ce trebuie îndeplinite de ofertant.

Cerinţele prevazute în caietul de sarcini sunt minimale şi obligatorii, nerespectarea acestor cerinţe precum şi a celor din documentaţia de elaborare şi prezentare a ofertei duce la respingerea ofertelor de prezentare, autoritatea contractantă rezervându-şi dreptul de a descalifica ofertele incomplete.

În cazul în care valoarea ofertei depuse depăşeşte valoarea estimată a achiziţiei, oferta va fi respinsă

Este obligaţia furnizorului să asigure calitatea produselor furnizate achizitorului. Furnizorul este direct răspunzător pentru calitatea produselor furnizate. Nerealizarea la parametrii stabiliţi prin contract şi caietul de sarcini, atrage după sine rezilierea de drept a contractului.

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la sediul Asociatiei Grup de Actiune Locala „PARANG” din Comuna Polovragi, sat Polovragi nr 293A, jud Gorj, sau telefonic la numarul 0253476215, 0786869151, email: gal_parang@yahoo.com, persoana contact Dogaru Constantin.

Oferta va fi însoţită de  următoarele documente care se regasesc  in ANEXA nr1

1.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art 164, 165,167 din Legea 98/20016 privind achizitiile publice.

2.Declaratie privind evitarea conflictului de interese asa cum este prevazut in Legrea 98/2016.

3.Certificat de Inregistrare(CUI) emis de ONRC- in copie semnat si stampilat de catre reprezentantul legal cu mentiunea „Conform cu originalul”.

4.Certificat constatator eliberat de ONRC-in copie semnat de ofertant pentru conformitate cu originalul din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului si ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire la aplicarea Legii 85/2006 privind procedura insolventei sau ca societatea se afla in incapacitate de plata

Nr. Ctr. Tip Document Nume Document Limba Dimensiune Observatii Data Publicare Descarcare
2 Caiet de Sarcini RO 369 kb 10.10.2017 Descarca
1 Anexe 1 RO 16 kb 10.10.2017 Descarca